יום שישי י"ד באדר א תשפ"ד 23/02/2024
חפש
 • טורקיה על המשט: תקרית בין ידידות

  דיפלומטים טורקיים שהגיעו לוושינגטון הסבירו, כי טורקיה תמשיך לנהל יחסים דיפלומטים קרובים עם ישראל, וכי היא רואה את תקרית המשט כ"תקרית בין ידידות". ההבהרה מגיעה על רקע אזהרתו של אובמה לארדואן

  להמשך...

בראי היום

 • חג הסוכות

  Nati Shohat

  חג הסוכות משופע במצוות רבות, מצוות סוכה מצוות ארבעת המינים ומצוות שמחת החג, מצוות חג זה חביבות ביותר על עם ישראל שמזיל מאונו והונו לקיים את מצוות החג בהידור.

  למאמר המלא...

מקומון

 • מי מתנכל למשרד התברואה?

  שמואל בן ישי - חדשות 24

  גורמים עוינים הציתו אש זדונית שכילתה את משרד אגף התברואה בעיריית ירושלים. המשטרה בודקת את הקשר בין המקרה למקרי האלימות האחרים שנראו בימים האחרונים בירושלים

  לכתבה המלאה...

נסיונות

 • וויתרתם? תקבלו

  לכתבה המלאה...

מקום ואתר

 • הכל אודות ים המוות

  Yechiel

  בימים האחרונים מנפץ מד"א את התובנה, לפיה אי אפשר לטבוע בים המלח, בגלל הציפה שבו. מסתבר שהסיבות לטביעה בו הן אחרות לגמרי, ורק השנה מת בו אדם אחד. יחיאל בראון מספר הכל אודות הקבר הכי נמוך בעולם. מרתק

  לכתבה המלאה...

טוגבק

 • לכו תחזירו אותם למסגרת עכשיו

  החופש של הילדים כבר הגיע לכם 'עד לכאן'? הם כבר חוזרים למסגרת מסודרת, רק צריך שהיא תהיה גם בריאה מספיק עבורם. איזה ילקוט לבחור, איך להאכיל אותם, מה למרוח בסנדביץ' ומתי לכבות אורות - המומחים משיבים

  להמשך...

צרכנות

מאמר

כל הפושט יד נותנין לו

יום הפורים מיוחד בארבע מצוות, אחת ממצוות אלו היא מצוות מתנות לאביונים, מצווה זו נעשית בהידור רב ובכל קהילות ישראל מזילים היהודים ביום זה הון רב לצדקה.

מוטי מרינגר י"ד באדר תשס"ט - 10/03/2009 05:00
ביום הפורים ציוו אותנו חכמינו ז"ל בארבע מצות היום א. מקרא מגילה. ב. משלוח מנות. ג. מתנות לאביונים. ד. משתה ושמחה.

מעיקר הדין מצות מתנות לאביונים היא לתת שתי מתנות לשני אביונים, לכל אביון מתנה אחת, אבל נהגו ישראל בפורים להרבות במצות צדקה ולתת מתנה לכל דורש כמו שאמרו חז"ל "כי כל מי שפושט ידו ליטול נותנין לו", אע"פ שיש שפסקו שגם במשך כל השנה אין להשיב פני אביון ריקם, מכל מקום בפורים הרבו להדר במצוה זו וכל המבקש צדקה אין בודקין אחריו אלא מעניקים לו בעין יפה, ממנהג זה של כל הפושט יד נותנים לו נולד העניין של נתינת דמי פורים לילדים, כיון שכל המבקש מקבל, אפילו אם המבקש הוא ילד נותנים לו צדקה ולא בודקים עד כמה הוא צריך למעות אלו.

בספרי חז"ל האריכו בעניין מעלת נתינת הצדקה ביום הפורים, בספר "אור המאיר" מביא בשם המקובלים כי בפורים ישנה הארה המתקיימת ממצות צדקה ולכן כל הפושט יד נותנין לו, ותועלת הצדקה ביום זה גדולה מאוד להציל עצמו משטן ופגע רע, והוא מוסיף ואומר שהמצוה נקראת "מתנות לאביונים" ולא "מנות לאביונים" כיון שבין האותיות מ-ת נמצאות האותיות ת-נ-ו לרמז שעל ידי נתינה ינצלו ממיתה.

ישנם טעמים רבים לתקנה שתקנו מרדכי ואסתר לתת מתנות לאביונים, בספר קיצור האלשיך הוא כותב שכאשר נגזרה בשמים הגזירה להשמיד להרוג ולאבד בא אליהו הנביא לאבות הקדושים ולמשה רבינו וביקש מהם שיפעלו על מנת לבטל את הגזירה, שאלו האבות את אליהו ומפני מה נגזרה הגזירה ענה להם אליהו מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע, שאל משה רבינו את אליהו וכי יש ביניהם אחד כשר ענה לו אליהו יש את מרדכי היהודי שלא נהנה מסעודת אחשוורוש, אמר משה לאליהו לך ואמור לו שיתפלל מלמטה ואנו נתפלל מלמעלה ונעורר את רחמי הקב"ה, ענה לו אליהו שכבר נחתמה הגזירה על ידי הקב"ה, אמר לו משה לך תראה אם נחתמה בדם או בטיט כי אם נחתמה בטיט אפשר עדיין לעורר רחמים, בדק אליהו הנביא ומצא שהגזירה נחתמה בטיט, מיד עמדו האבות ומשה בתפילה למעלה ואליהו הלך להודיע למרדכי היהודי שיתפלל אף הוא מלמטה, הועילה התפילה ובטלה הגזירה, כהכרת הטוב למשה רבינו על פעולותיו להצלת עם ישראל גזרו מרדכי ואסתר לתת ביום הפורים צדקה לעילוי נשמתו של משה רבינו ע"ה.

בספר ה"אמרי אמת" מובא שסיבת תיקון מתנות לאביונים היא כיון שכאשר עם ישראל נקהל ועמד על נפשו בימי הפורים ציוה מרדכי על היהודים שיהרגו בשונאיהם אבל אסר עליהם לבזוז את רכוש הגויים, ציווי זה היה ניסיון גדול לעניים שבאותו הדור ולאחר שהם עמדו בניסיון ולא שלחו ידם בביזה תיקן מרדכי לדורות שבימי הפורים ירבו בנתינת מתנות לאביונים כשכר על עמידתם בניסיון.

מובא בחז"ל כי כשם שכל הפושט יד נותנים לו צדקה, כך גם כל הפושט ידו כלפי שמים ומבקש מהקב"ה צרכיו ביום זה יקבלם, וסגולתו של יום הפורים שתפילות נענות בו ואין פני המבקש מושבות ריקם.

ידועים דברי חז"ל שאמרו שמעלת יום הפורים גדולה ממעלת יום הכיפורים ורמז לכך מצוי בשמו של יום הכיפורים שהוא רק כ-פורים ולא פורים עצמו, בספרו "נתיבות שלום" מבאר האדמו"ר מסלונים עניין זה ומסביר שמעלת יום הכיפורים קטנה מפורים כיון שביום הכיפורים על האדם לעשות תשובה ביראה ופחד ורק כאשר בודקים אחריו שהוא אכן זכאי גוזר עליו הקב"ה שנה טובה, ואילו בפורים שערי חסד נפתחים וכל הפושט יד נותנים לו ואפילו מי שאינו זכאי אם ביום זה יבקש צרכיו מהקב"ה הוא יענה ויקבל את אשר ביקש ביד רחבה.

חסידים מספרים שבאחת מסעודות הפורים אצל הצדיק ר' נח מלכוביץ' זצ"ל הוא פנה אל החסידים ואמר כי עתה היא עת רצון וכל הפושט ידו אוכל לפעול בעבורו שתתמלא משאלתו, מיד נדחקו כל החסידים וכל אחד פירט את בקשותיו בגשמיות וברוחניות, בין היושבים בשולחן היה גם הצדיק רבי משה מקוברין זצ"ל, והוא למרות דברי ר' נח נשאר יושב שאנן במקומו, פנה אליו ר' נח בשאלה מדוע אינו מנצל עת רצון זו ומבקש מדרגה רוחנית גבוהה או הצלחה בעבודת ד', ענה ר' משה ואמר אני איני חפץ במתנות חינם ואת המדרגות הרוחניות אליהם אני רוצה להגיע, ברצוני להתעלות בעצמי ולהשיגן על ידי עמל ועבודה.